Toelichting

bij de Verwerkersovereenkomst, Beveiligingsbijlage, Privacybijsluiter en ROSA

Voordat het Model Verwerkersovereenkomst 3.0 beschikbaar was voorzag TSO-ASSISTENT reeds in een uitgebreid Privacy Supplement (voor ouders) en een gedetailleerd Supplement Gegevensverwerking (voor de school) waarin taakverdeling, verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen ten aanzien van privacy en veiligheid zijn vastgelegd.

TSO-ASSISTENT stelt nu ook het Model Verwerkersovereenkoms 3.0 ter beschikking voor diegenen die bekend zijn met dit format. Voor betrokkenen bij de TSO is de documentatie van TSO-ASSISTENT wellicht begrijpelijker omdat deze geschreven is op de situatie in de TSO. Uiteindelijk is het doel hetzelfde: aangeven hoe de AVG ten uitvoer gebracht wordt.

Model Verwerkersovereenkomst 3.0

Dit sjabloon en de bijbehorende bijlagen is ter beschikking gesteld door o.m. de PO-Raad en de Branchevereniging van ICT-leveranciers en maakt deel uit van het bredere Convenant Digitale Onderwijs middelen en Privacy.

Deze Verwerkersovereenkomst is overeenkomst tussen leverancier en afnemer. Het maakt het scholen gemakkelijk om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met persoonsgegevens omgaan. Denk aan afspraken over verantwoordelijkheden, beveiliging van gegevens en wat te doen als er onverhoopt een datalek optreedt.

Bij de totstandkoming ervan zijn geen organisaties uit de TSO betrokken, maar leveranciers van digitale onderwijsmiddelen, leerlingvolgsystemen en uitgevers van lesmateriaal. Mogelijk is dit de reden waarom dit sjabloon niet goed ingesteld is op gebruik in de TSO-situatie.

Beveiligingsbijlage

Dit document is een bijlage bij het Model Verwerkersovereenkomst 3.0. Het is een sjabloon waarin beschreven kan worden welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen er worden getroffen.

Privacybijsluiter

Ook dit is een bijlage bij het Model Verwerkersovereenkomst 3.0. Het is een sjabloon waarin de dienstverlening beschreven kan worden, de producteigenschappen en welke categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

ROSA is niet van toepassing op de TSO. Het is bedoeld voor leveranciers van ICT-toepassingen in de onderwijsketen en de uitwisseling van een informatiestroom tussen meerdere partijen in de keten. De TSO maakt in die zin geen deel uit van de keten.

Voor overblijfadministratiesystemen biedt een koppeling met het leerlingenadministratiesysteem nauwelijks voordeel: Na registratie bij TSO-ASSISTENT wijzigen ouders slechts incidenteel hun persoonsgegevens en de bijzonderheden van hun kinderen. Reden voor TSO-ASSISTENT om af te zien van complexe koppelingen.

Overigens voldoet TSO-ASSISTENT ook aan de AVG-eis van data-portabiliteit. Het is wel degelijk mogelijk om de gegevens vanuit TSO-ASSISTENT te exporteren en ze elders weer te importeren maar dus niet in de vorm van een continue uitwisseling.

Gebruikersvoorwaarden en Privacy Supplement

Elke ouder/verzorger, tso-medewerker en tso-coördinator (lees 'schooldirectie') die een account opent bij TSO-ASSISTENT dient aan te vinken met deze voorwaarden akkoord te gaan. De gebruikersvoorwaarden wijzen je op de afspraken tussen gebruiker en TSO-ASSISTENT wat betreft het reguliere gebruik van het online systeem.

Belangrijk onderdeel ervan is het Privacy Supplement. Hierin wordt aangegeven hoe TSO-ASSISTENT zich tegenover de gebruiker (wettelijk) verplicht om zorg te dragen voor de persoonsgegevens en de veiligheid van het systeem. Om het voor ouders enigszins overzichtelijk te houden, is dit slechts een gedeelte van het gehele beleid van TSO-ASSISTENT.

Afnemersvoorwaarden en Supplement Gegevensverwerking

In de Afnemersvoorwaarden wordt in het onderdeel Supplement Gegevensverwerking het overige deel van het privacy- en beveiligingsbeleid van TSO-ASSISTENT uit de doeken gedaan. Alle maatregelen en afspraken aangaande privacy en veiligheid van de gegevensverwerking, de toegang en de opslag, worden daar uitputtend behandeld.

Uiteraard is dit deel ook voor belangstellende ouders beschikbaar, maar in aanleg is het bedoeld voor de schooldirectie. In de Afnemersvoorwaarden worden namelijk ook de afspraken en verantwoordelijkheden vermeld die de zakelijke verhouding tussen de school en TSO-ASSISTENT regelen.

Inzage

  • De Ouders/verzorgers en tso-medewerkers kunnen de Gebruikersvoorwaarden met het Privacy Supplement downloaden als ze zijn ingelogd.
  • Scholen kunnen de Afnemersvoorwaarden met het Supplement Gegevensverwerking downloaden als ze zijn ingelogd.
  • Heb je nog geen (proef)account? Of wil je het Model Verwerkersovereenkomst 3.0 met de bijlagen inzien? Dan kun je de genoemde documenten per omgaande email ontvangen op aanvraag. Ga naar contact.

Blijven er vragen over?

Wij nemen graag te tijd om je nadere uitleg te geven bij deze technische materie, telefonisch of per email. Neem contact op.