Lexicon Overblijven

compleet overzicht van alle begrippen en termen van de tso

 
aandachtspunten overblijfbijdrage tariefsysteem
basisschool overblijfconferentie tso-apparatuur
buitenschoolse opvang (BSO) overblijfcoördinator tso-coördinator
continurooster overblijfdeclaratie tso-factuur
dossier TSO overblijfeenheid tso-financiën
DUO-CFI overblijfkracht tso-kracht
IOS overblijfmagazine tso-medewerker
medezeggenschapsraad (MR) overblijfmedewerker tso-reservering
nationale overblijfdag overblijfouder tso-software
naschoolse opvang (NSO) overblijfpasje tso-systemen
noodnummer overblijfsubsidie tso-uitvoering
online administratie overblijfsysteem tso-uitvoeringsorganisaties
online registratie overblijfvergoeding tso-vergoeding
oudergeleding overdracht tso-voorbeelschool
ouders/verzorgers privacy tussenschoolse opvang (TSO)
overblijven professionalisering veilig overblijven
overblijfadministratie strippenkaart voorschoolse opvang (VSO)

aandachtspunten

Aandachtspunten zijn tijdelijke dan wel blijvende zaken m.b.t. het kind waar de tso-medewerker van op de hoogte dient te zijn. Te denken valt aan allergie, medicatie of gedragsproblemen.

 

basisschool

Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool. Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal onderwijs mogelijk. Beide onderwijsvormen vallen onder de wet op het primair onderwijs. Na het basisonderwijs volgt het voortgezet onderwijs. Bron: wikipedia.

 

buitenschoolse opvang (BSO)

De opvang van kinderen van de basisschool voor aanvang van de les dan wel na afloop van de les of tijdens de vakantie of tijdens vrije dagen. Hieronder valt dus niet de opvang tussen de middag, deze heet tussenschoolse opvang (TSO).

 

continurooster

Men spreekt van een continurooster indien de lessen zonder grote middagpauze worden gegeven, dus als het ware achter elkaar door. Wel is er tussen de middag een korte pauze ingelast. De noodzaak tot tussenschoolse opvang komt dan te vervallen. De naschoolse opvang (NSO) wordt dan echter weer belangrijker voor de ouders.

 

dossier TSO

Het dossier over tussenschoolse opvang op de website van het Minisiterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zoals te vinden op rijksoverheid.nl.

 

DUO-CFI

CFI en de IB-Groep vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Zo maakt DUO onderwijs mogelijk. Ga naar de website van DUO-CFI voor informatie over bekostigen, gegevensuitwisseling en wet- en regelgeving voor het onderwijs.

 

IOS

Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang was de motor achter de professionalisering van de BSO en TSO. Het IOS verzorgde o.a. trainingen en publicaties, gaf het overblijfmagazine uit en organiseerde de jaarlijkse overblijfconferentie. Het IOS door de recente crisis helaas failliet gegaan in 2013.

 

medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een orgaan die de leraren, leerlingen en ouders vertegenwoordigt. Zij kan gevraagd of ongevraagd advies geven over elk belangrijk besluit dat de school wil nemen. De Medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft.

 

naschoolse opvang (NSO)

De opvang van kinderen van de basisschool na afloop van de lesdag heet NSO. NSO is een bijzondere vorm van BSO. De tussenschoolse opvang (TSO), de opvang tussen de middag, wordt niet tot de NSO gerekend.

 

nationale overblijfdag

Een initiatief van het Overblijf Magazine om de tso-medewerkers 1 maal per jaar in het zonnetje te zetten. Zie Overblijf Magazine.

 

noodnummer

Het noodnummer is het telefoonnummer dat de school moet bellen als contact vereist is met een ouder/verzorger of andere verantwoordelijke.

 

online administratie

Administratie waarbij de opslag en verwerking van de gegevens plaatsvindt op een server. Een server is een computer die via het internet ('online') verbonden is met de computer van degene die gegevens invoert. Niet de administrateur maar de beheerde van die server is verantwoordelijk voor het bewaren en backuppen van de informatie.

 

online registratie

Dat deel van de online administratie dat zich richt op het vastleggen en bijhouden van gegevens en aantallen (dus zonder de berekeningen en zonder verdere verwerking).

 

oudergeleding

Bedoeld wordt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Dit zijn de ouders die zitting hebben in de MR, naast de leraren en leerlingen die daar ook zitting in hebben.

 

ouders/verzorgers

DIt zijn degenen die het kind hebben ingeschreven in de school en verantwoordelijk zijn voor het tijdig reserveren dan wel annuleren van de overblijf en het doorgeven van bijzonderheden aan de tso-medewerkers of coördinator.

 

overblijven

Overblijven of wel tussenschoolse opvang (TSO) is de georganiseerde vorm waarin kinderen van de basisschool opgevangen en begeleid worden tussen de middag. Meer over overblijven.

 

overblijfadministratie

De overblijfadministratie beheert en registreert de inkomsten en uitgaven van de school inzake het overblijven en verzorgt eventuele andere zaken zoals de administratie van de strippenkaarten, nieuwe aanmeldingen van overblijfkinderen verwerken, verzorgen van de registratielijsten; houdt relevante gegevens van kinderen bij (noodnummer, aandachtspunten, ouders/verzorgers) en heeft contact met de directie, ouders en coördinator over administratieve en financiële zaken en draagt zorg voor de jaarlijkse kascontrole en de begroting van de overblijf. Op sommige scholen valt dit samen met de rol van coördinator of is er een andere taakverdeling tussen administratie en coördinator.

 

overblijfbijdrage

Het bedrag dat ouders/verzorgers per overblijfeenheid aan de school moeten betalen. Meestal is dit een bedrag onder de twee euro. Soms wordt er de maandelijkse factuur mee bedoeld die ouders/verzorgers krijgen met het totale maandbedrag.

 

overblijfconferentie

De jaarlijkse Nationale Conferentie TSO werd georganiseerd door het IOS (Instituut voor Ontwikkeling van Schoolkinderopvang). Op de conferentie waren o.m. workshops te volgen, certificaten te behalen en verschillende informatiestands te bezoeken. De laatste conferentie is gehouden in 2013.

 

overblijfcoördinator

De overblijfcoördinator heeft als taken: Contact met alle betrokkenen - spin in het web: De overblijfleerlingen, de tso-medewerkers, tso-commissie, directie, leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Het vormgeven en uitdragen van het pedagogisch beleid. Inwerken van nieuwe tso-medewerkers. Soms verricht de overblijfcoördinator taken van de overblijfmedewerker of de overblijfadministratie.

 

overblijfdeclaratie

Hetzelfde als overblijfbijdrage.

 

overblijfeenheid of tso-eenheid of overblijfbeurt

De gebeurtenis dat 1 kind 1 maal overblijft, of wel een overblijfbeurt. Bij veel registratiesystemen worden de kosten voor de school voor het gebruik van het systeem, per overblijfeenheid berekend.

 

overblijfkracht

Is hetzelfde als tso-medewerker.

 

overblijfmedewerker

Zelfde als tso-medewerker.

 

overblijfmagazine

Het online overblijftijdschrift dat voorheen werd uitgegeven door het IOS. Lees het het huidige, online Overblijf Magazine, vernieuwd op initiatief van TSO-ASSISTENT.

 

overblijfouder

Is een ouder of verzorger (meestal een moeder - overblijfmoeder) die als vrijwilliger optreedt als tso-medewerker. Vrijwillige overblijfouders krijgen per keer dat zij werken een overblijfvergoeding.

 

overblijfpasje

Dit is een pasje in creditcard-formaat dat gegevens van het kind bevat. Er zijn verschillende systemen. Het pasje kan wordt gebruikt om het kind aanwezig te melden (men haalt het pasje door een paslezer) en/of om de saldo gegevens van het kind bij te werken. In dat laatste geval is het pasje gekoppeld aan een betaalsysteem waarmee online geld overgemaakt kan worden aan school, waardoor het saldo weer opgebouwd wordt. Het werkt het prettigste wanneer je per groep een kaartlezer hebt.

 

overblijfsubsidie

volgt subsidieregeling

 

overblijfsysteem

Hieronder verstaat men het administratiesysteem dat men voor de overblijf gebruikt. Er zijn diverse soorten: Online, softwarepakket, formularia of gedeeltelijk uitbesteed systeem.

 

overblijfvergoeding

De vergoeding die een vrijwilliger/overblijfouder krijgt per keer dat hij/zij werkt als vrijwilliger. Soms wordt ook wel het totale maandbedrag aan vergoedingen of het totale jaarbedrag aan vergoedingen bedoeld. De hoogtre ervan is afhankeiljk van de school. Het toaalbedrag aan vergoedingen per jaar is beperekt door belasting voorschriften.

 

overdracht

Het doorgeven van relevante informatie tussen leerkrachten en tso-medewerkers en vice versa (al dan niet met tussenkomst van de tso-coordinator). Te denken valt aan een kind dat niet lekker is geworden of zich bezeerd heeft. Soms wordt ook de overdracht tussen ouders/verzorgers en leerkrachten/tso-medewerkers bedoeld. Goede tso-systemen voorzien hierin op structurele wijze. Zo heeft TSO-ASSISTENT ruimte voor aandachtspunten en heeft het een logboek.

 

privacy

Ook het kind heeft recht op privacy. Een goed overblijfsysteem zorgt ervoor dat overblijfgegevens (zoals aandachtspunten, noodnummer, reserveringen enz.) niet in handen kunnen komen van derden. TSO-ASSISTENT voorziet hier o.m. in met de screensaver die na enkele ogenblikken intreedt en alle gegevens aan het oog onttrekt. Om deze weer te zien dient men opnieuw het wachtwoord in te voeren.

 

professionalisering van de overblijf

De ontwikkeling van het vakgebied van onbezoldigd en ongereguleerd vrijwilligerswerk, naar de inzet van betaalde medewerkers die het werk beroepsmatig uitoefenen waarbij arbeidsdeling optreedt en functiedifferentiatie opreden (t.w. de tso-medewerker en de tso-coördinator). Elk met eigen opleidingen op basis van het eigen, gedifferentierde funtieprofiel. Dit kan verder gepaard gaan met de vorming van beroepverenigingen (IOS) en kwaliteit waarborgen (keurmerk TSO) en de ontwikkeling van protocollen en richtlijen.

 

strippenkaart

Een papieren stempelkaar of een saldo op een pasje met dezelfde functie. In beide gevallen kan het kind overblijven zolang er strippen (of saldo) is. Is het saldo op dan krijgen de ouders een factuur of wordt er (automatisch) geld overgeboekt naar school.

 

tariefsysteem

Een systeem waarbij de ouderbijdrage niet per tso-eenheid hetzelfde is, maar bijvoorbeeld daalt naarmate het kind vaker per week overblijft of de ouders meer kinderen regelijk laten overblijven.

 

tso-apparatuur

Sommige overblijfsystemen brengen de aanschaf van elektronische apparatuur met zich mee zoals pasjeslezers, een speciale laptop of een computerzuil.

 

tso-coördinator

Zelfde als overblijfcoördinator.

 

tso-factuur

Zelfde als tso-declaratie, hetzelfde als overblijfdeclaratie.

 

tso-financiën

Het financiële deel van de tso-administratie (of overblijfadministratie). Dit bestaat enerzijds uit het controleren van en toezien op het tijdig ontvangen van ouderbijdragen en het verrichten van tijdige betaling van de vergoedingen aan de tso-medewerkers. Anderzijds het bijhouden van een boekhouding of kasboek waardoor de totale kosten en baten van de TSO inzichtelijk worden en er jaarlijks verantwoording afgelegd kan worden aan de medezeggenschapraad. Dit deel van de administratie (inclusief het vorderen van geld bij wanbetalers) werd voorheen vaak uitbesteed aan speciale organisaties. Met de komst van online betaalsysteem wordt het steeds eenvoudiger om deze zaken zelf te doen en komt wanbetaling bijna niet meer voor.

 

tso-kracht

Zelfde als tso-medewerker.

 

tso-medewerker

De tso-medewerker heeft als taken: Het veilig begeleiden van de overblijfleerlingen gedurende de overblijf, met oog voor individuele aandachtspunten van het kind. Toezien op aanwezigheid en absentie tijdens de overblijf en het nemen van gepaste actie bij afwezigheid.

 

tso-reservering

De reservering die een ouder/verzorger doet t.b.v. een van zijn/haar kinderen (dus voor 1 overblijfeenheid) in het overblijfsysteem. Dit kan via een persoon (de tso-coördinator) of rechtstreeks in het systeem (bij de online systemen).

 

tso-software

Een software pakket dat je kunt installeren op een PC en waarmee je TSO administratie kunt doen. Er zijn verschillende pakketten op de markt.

 

tso-systemen

Er zijn globaal 4 soorten systemen: 1. Online TSO systemen, 2. TSO software, 3. Financiële TSO systemen met uitbestede betalingen en incasso en 4. TSO systemen met apparatuur, pasjes- of strippenkaarten. Op dit moment zijn er 13 systemen bekend.

 

tso-uitvoering

De uitvoering van de TSO zijn alle uitvoerende handeling tezamen die de TSO mogelijk maken. Dus het daadwerkelijk opvangen en begeleiden van kinderen door de tso-medewerkers al dan niet gecoördineerd door een aparte functionaris (de tso-coördinator). De tso-uitvoering wordt daarmee tegenover de tso-administratie geplaatst. De tso-uitvoering en de tso-administratie tezamen vormen de gehele TSO.

 

tso-uitvoeringsorganisaties

Dit zijn organisaties die zowel de tso-uitvoering als de tso-administratie (incl. de tso-financiën) overnemen van de school - dus de gehele TSO. De school blijft echter wel verantwoordelijk voor de overblijf.

 

tso-vergoeding

Zelfde als overblijfvergoeding.

 

tso-voorbeeldschool

Dit is een predicaat dat in de vorm van een certificaat wordt uitgereikt aan scholen waar de TSO aan bepaalde kwaliteiststaandaarden voldoet. Zie TSO-voorbeeldschool.

 

tussenschoolse opvang (TSO)

De opvang van kinderen van de basisschool tussen de middag heet TSO, beter bekend als overblijven of overblijf. De kinderen worden begeleid door tso-medewerkers en een coördinator, soms door professionele tso-medewerkers of leerkrachten. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft. Het ministerie OCW draagt in financiële zin bij aan de organisatie van tussenschoolse opvang en de scholing van tso-medewerkers.

 

veilig overblijven

Een dusdanige organisatie van de overblijf waarbij de veiligheid van het kind structureel gewaarborgd is, zowel bij de uitvoering als bij de registratie/administratie van de overblijf. Lees verder over veilig overblijven >>

 

voorschoolse opvang (VSO)

De opvang van kinderen van de basisschool voorafgaande aan de lesdag heet VSO. VSO is een bijzondere vorm van BSO. Ouders kunnen hun kinderen eerder naar school brengen. Meestal is een van de leerkrachten een uur eerder aanwezig om toezicht te houden.